دسترسی سریع
احمد قربانی

احمد قربانی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه پیر و ماری کوری پاریسژئوفیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه تهرانمهندسی معدن اکتشاف
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی معدن اکتشاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941396دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13931393دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معدن و متالورژی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی معدن اکتشاف

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحث ویژه دکترا
مباحث ویژه کارشناسی ارشد
طراحی پروژه ژئوفیزیک کارشناسی ارشد
ژئوفیزیک ۱، ۲
ژئوفیزیک اکتشافی ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئوفيزيك اكتشافي در اكتشاف معدن
ژئوفيزيك اكتشافي در ژئوتكنيك
ژئوفيزيك اكتشافي در آب زيرزميني

اطلاعات تماس

aghorbani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aghorbani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۶
31232518 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 20)