دسترسی سریع
غضنفر امیرجلیلی

غضنفر امیرجلیلی

دانشیار، دانشکده فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه اسکس انگلستانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه تقريب كاربردي
نظريه تقريب محض
آناليز تابعي
آناليز مختلظ

اطلاعات تماس

gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-