لینک های ضروری
غضنفر امیرجلیلی

غضنفر امیرجلیلی

دانشیار، دانشکده فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه اسکس انگلستانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

gmirjalili [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/gmirjalili
-