دسترسی سریع
محمدرضا گودرزی
استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

1. تزقاتي تزرگتزين منثع انزژي تجذيذ پذيز

محمدرضا گودرزي, حامد واقعي (1393).، اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست، تهران

2. ارزيابي ريسكهاي فني و اجرايي پروژههاي گودبرداري با مقايسه روشهاي مرسوم

محمدرضا گودرزي, ايمان دادو (1393).، اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي، تهران

3. تاثير تغيير اقليم بر چشم انداز دما و بارش دوره آتي با استفاده از مدل هاي اقليمي و با روش تناسبي

محمدرضا گودرزي, عليرضا فرجي (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

4. بررسي راه حل هاي نجات درياچه اروميه از بحران كم آبي و ارائه راهكارهايي براي مديريت كشور در دوران خشكسالي

محمدرضا گودرزي, سروش شرقي (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

5. مرورري بر توانمندي مدل هاي SDSM،LARSو SVM در ريز مقياس نمايي بارش و دما

محمدرضا گودرزي, علي نوري (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

6. ارزيابي فني و اجرايي ريسك در پروژه هاي گودبرداري با مقايسه روشهاي مرسوم

محمدرضا گودرزي, ايمان دادو (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

7. مديريت ريسك پروژه هاي B.O.T با استفاده از منطق فازي

محمد درويشي, محمدرضا گودرزي (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

8. شناسايي ريسك هاي مهم پروژه هاي BOT بر مبناي يك مدل جديد

محمد درويشي, محمدرضا گودرزي (1388).، پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات،

9. اثرات تغيير اقليم بر استفاده مجدد از فاضلاب

محمدرضا گودرزي, رضا ميخك بيرانوند (1382).، ،

10. عملكرد شاخص بارش استاندارد شده در پيش بيني خشكسالي

فاطمه عوض پور, محمدرضا گودرزي (1382).، ،

11. ارزيابي تداوم و دوره بازگشت خشك سالي با استفاده از بررسي شاخص

محمدرضا گودرزي, امير كهزادي (1378).، ،

12. شبيه سازي و پيش بيني سيلاب با استفاده از مدلهاي پيوسته بارش - رواناب

باقر ذهبيون, محمدرضا گودرزي (1378).، ،

13. طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي تشكيل شده در سرما با كاربرد مسكوني

عبدارضا حيدريان, محمدرضا گودرزي (1378).، ،