دسترسی سریع
حمید عباسی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

1. اثربخشي تمرينات مقاومتي همزمان بر هماهنگي دودستي دانش آموزان 18-16 سال

حسين صمدي, حميد عباسي بافقي, محمدعلي دهقاني فيروزآبادي (1398)، اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار، اورامان (شماره: 22181)

2. بررسي ارتباط بين ويژگي هاي منتخب پيكرسنجي و زيست حركتي با موفقيت ژيمناست هاي ماهر جوان استان يزد

محمدرضا صادقيان شاهي, حميد عباسي بافقي, مسعود حسن پور, حميد رضا ملكي نژاد, محمدعلي شيرزاد (1398)، اولين همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد علوم فني مهندسي، اصفهان (شماره: 22037)

3. مقايسه ميزان عزت نفس و شادكامي دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار

حميد عباسي بافقي, فرحناز آيتي زاده تفتي, حسين صمدي (1398)، اولين همايش ملي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي، تهران (شماره: 22095)

4. مقايسه تاثير خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر اكتساب و يادداري مهارت پرش عمودي

حميد عباسي بافقي, فرحناز آيتي زاده تفتي, حسين صمدي (1398)، اولين همايش ملي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي، تهران (شماره: 22151)

5. بررسي عوامل عدم حمايت مالي شركتهاي صنعتي خصوصي از ورزش قهرماني بانوان (مورد مطالعه شهر يزد)

ليلي خاوري خراساني, حميد عباسي بافقي, ليلا دشتي (1397)، چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران، تهران (شماره: 18198)

6. تاثير تمرينات ادراكي-حركتي بر رشد مهارت بنيادي دستكاري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير

فاطمه مندگاري بامكان, فرحناز آيتي زاده تفتي, حميد عباسي بافقي (1397)، دومين كنگره بين المللي و سومين كنفرانس توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات تربيتي، تهران (شماره: 19812)

7. جايگاه شركت در باشگاه هاي ورزشي در اوقات فراغت بانوان يزد

عاطفه مقدم, حميد عباسي بافقي (1395)، دومين همايش يافته هاي نوين در علوم ورزشي، تهران (شماره: 13739)

8. بررسي نگرش عوامل انگيزشي شركت در ورزش فوتبال، فوتباليستهاي باشگاه فولاد يزد

رضا شريفات پور, هادي عدالت خواه, حميد عباسي بافقي, عاطفه مقدم (1395)، دومين همايش يافته هاي نوين در علوم ورزشي، تهران (شماره: 13740)

9. مقايسه اثر اموزش بازخورد بيوريتم فكري بر عملكرد حركتي دختر و پسر ورزشكار

پريسا مشيري سده, رزا رهاوي عزآبادي, فريده بياره, حميد عباسي بافقي (1395)، دومين همايش يافته هاي نوين در علوم ورزشي، تهران (شماره: 13742)

10. بررسي ميزان شيوع و مكانيسم آسيب ها در بازيكنان فوتبال ساحلي مرد حرفه اي استان يزد

رضا شريفات پور , حميد عباسي بافقي, سعيد عابدين زاده ماسوله, مرجان تقوي (1395)، اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري، و قهرماني، قزوين (شماره: 11952)

11. بررسي تاثير شيوه هاي متفاوت تمرين ذهني و فيزيكي در يادگيري مهارت ورزشكاران ورزشهاي همگاني

محسن وكيل زاده, فرحناز آيتي زاده تفتي, حميد عباسي بافقي (1394)، اولين همايش ملي ورزش براي همه، تهران (شماره: 11950)

12. بررسي تاثير نحوه رفت و امد به مدرسه بر شاخص توده بدني و امادگي قلبي تنفسي دانش اموزان ابتدايي 12-10 ساله

محسن وكيل زاده, فرحناز آيتي زاده تفتي, حميد عباسي بافقي (1394)، اولين همايش ملي ورزش براي همه، تهران (شماره: 11951)

13. تاثير تلويزيون در جذب دانش آموزان دختر به باشگاه هاي ورزشي شهر يزد

اكرم اميربيكي يزدي, حميد عباسي بافقي (1394)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي، تهران (شماره: 12855)

14. تاثير شبكه هاي اجتماعي در جذب دانش آموزان دختر به باشگاه هاي ورزشي شهر يزد

اكرم اميربيكي يزدي, حميد عباسي بافقي (1394)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي، تهران (شماره: 12856)

15. تاثير رسانه هاي جمعي در جذب دانش آموزان دختر به باشگاه هاي ورزشي شهر يزد

اكرم اميربيكي يزدي, حميد عباسي بافقي (1394)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي، تهران (شماره: 12857)

16. بررسي تاثير مجلات و نشريات در جذب دانش آموزان دختر به باشگاه هاي ورزشي شهر يزد

اكرم اميربيكي يزدي, حميد عباسي بافقي (1394)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي علوم ورزشي، تهران (شماره: 12858)

17. بررسي ارتباط ناهنجاري هاي وضعيتي دانش آموزان دختر10-8 سال شهرستان طبس با سابقه فاميلي آنها

منيره توسلي, حميد عباسي بافقي, رزا رهاوي عزآبادي, مصطفي عبدالهي, بهناز چترچي (1394)، چهارمين همايش ملي دانشچويي علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران (شماره: 11949)