لینک های ضروری
محمد‌رضا هادیان
استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی آب
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرعمران- سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرعمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی عمران- آب
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1388-دانشگاه یزدمدیریت مرکز پردازش موازی
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
13861388دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
هیدرولیک بناهای آبی
برنامه‌نویسی کامپیوتر
روش‌های عددی در مهندسی آب
هیدرولیک محاسباتی هیدرودینامیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی رودخانه
شبیه‌سازی جریان آب و رسوب هیدرولیک پل

اطلاعات تماس

mr_hadian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hadian
https://pws.yazd.ac.ir/hadian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۷
۳۱۲۳۲۴۷۰ ۳۸۲۰۰۱۳۵