دسترسی سریع
حسین حقیقت‌پور

حسین حقیقت‌پور

استادیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه فردوسی مشهدفقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه قمفقه و مبانی حقوق اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حقوق اسلامی
اصول فقه شیعه
فقه تطبیقی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فقه معاملات
حقوق بشردوستانه اسلامي
روش استدلال در حقوق اسلامي
فقه جزايي

اطلاعات تماس

haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/haghighatpoor ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )