دسترسی سریع
مهدی حاج‌‏امینی نجف‌آبادی

مهدی حاج‌‏امینی نجف‌آبادی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه فردوسی مشهدعلوم اقتصادی (اقتصاد توسعه- اقتصاد ایران)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه تهرانتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه اصفهاناقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم اقتصادی
1397-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
توسعه اقتصادی
اقتصاد ایران
تجارت بین‌الملل
اقتصادسنجی مالی
اقتصاد منابع طبیعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقتصاد توسعه
اقتصاد محيط زيست
سياست هاي رشد اقتصادي فقرزدا
سياست هاي تثبيت قيمت و مهار تورم

اطلاعات تماس

hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hajamini.mehdi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233772
اتاق مجازی