دسترسی سریع
ربابه حاجیان

ربابه حاجیان

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه یزدشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۷۷1381دانشگاه یزدشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی معدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱
شیمی معدنی ۲
شیمی آلی فلزی (ارشد)
آزمایشگاه معدنی ۱، ۲
شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 3
کاربرد نظریه گروه در شیمی (ارشد)
سنتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی (ارشد)
شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)
اصول ایمنی در آزمایشگاه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي فعاليت كاتاليستي متالوپورفيرين بر روي واكنش¬هاي اكسايش
بررسي فعاليت كاتاليستي پلي اكسومتالات بر روي واكنش¬هاي آلي

اطلاعات تماس

rhajian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hajian ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232647 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)