لینک های ضروری
ربابه حاجیان

ربابه حاجیان

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه یزدشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۷۷1381دانشگاه یزدشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱
شیمی معدنی ۲
شیمی آلی فلزی (ارشد)
آزمایشگاه معدنی ۱، ۲
شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 3
کاربرد نظریه گروه در شیمی (ارشد)
سنتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی (ارشد)
شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)
اصول ایمنی در آزمایشگاه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز و شناسایی ترکیبات بازشیف
بررسی فعالیت کاتالیستی پلی اکسومتالات‌ها وپورفیرین‌ها در سیستم‌های مختلف

اطلاعات تماس

rhajian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hajian
https://pws.yazd.ac.ir/hajian ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232647 38210644