دسترسی سریع
ربابه حاجیان

ربابه حاجیان

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه یزدشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۷۷1381دانشگاه یزدشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱
شیمی معدنی ۲
شیمی آلی فلزی (ارشد)
آزمایشگاه معدنی ۱، ۲
شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 3
کاربرد نظریه گروه در شیمی (ارشد)
سنتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی (ارشد)
شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)
اصول ایمنی در آزمایشگاه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي فعاليت كاتاليستي متالوپورفيرين بر روي واكنش¬هاي اكسايش
بررسي فعاليت كاتاليستي پلي اكسومتالات بر روي واكنش¬هاي آلي

اطلاعات تماس

rhajian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hajian ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232647 38210644