دسترسی سریع
محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی

محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه علوم کشاورزی وین اتریشخاک‌شناسی گرایش شیمی خاک
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه شیرازخاک‌شناسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه شیرازخاک‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت بیابان
13841388دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده
13761380دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان
13741376دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی خاک
اصلاح و بهسازی خاک
ارزیابی خاک و اراضی
تخریب منابع خاک و پیامدهای آن (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شوري خاك و اصلاح آنها
چگونگي خريب خاك با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور
استفاده از آبهاي شور
تغذيه گياهان در شرايط شور و قليايي

اطلاعات تماس

hakim [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hakim ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31233221 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)