دسترسی سریع
حامد عزیزی بندرآبادی
استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

1. مطالعه ميداني و آزمايشگاهي جهت تعيين مشخصات مكانيكي خشت هاي به كار رفته در بناهاي با ارزش تاريخي يزد(پيشنهاديه پروژه) ()