دسترسی سریع
حنیف رحیمی بردنجانی

حنیف رحیمی بردنجانی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شاهد تهرانتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
کارشناسی ارشد13881390دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر
کارشناسی13831387دانشگاه یزدزبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ هنر جهان
تاریخ هنر ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نقاشي
گرافيك

اطلاعات تماس

hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hanifrahimi دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)