لینک های ضروری
حنیف رحیمی

حنیف رحیمی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شاهد تهرانتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
کارشناسی ارشد13881390دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر
کارشناسی13831387دانشگاه یزدزبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ هنر جهان
تاریخ هنر ایران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تاریخ هنر اسلامی
تاریخ‌نگاری هنر نقاشی ایران

اطلاعات تماس

hanif.rahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hanifrahimi دانشکده هنر و معماری، ساختمان رسولی‌ها، حیاط لاری‌ها