دسترسی سریع
مهدیه هاشمی‌نژاد

مهدیه هاشمی‌نژاد

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا-۱۳۸۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی
کارشناسی ارشد--دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی
کارشناسی۱۳۷۹-دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی
نظریه گراف و کاربردها
برنامه‌ریزی خطی و شبکه
مبانی کامپیوتر
برنامه‌سازی پیشرفته
ساختمان داده و الگوریتم‌ها
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
مباحثی در محاسبات علمی
برنامه‌ریزی عدد صحیح و شبکه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
الگوريتم هاي تركيبياتي
الگوريتم هاي گراف
داده كاوي در شبكه هاي اجتماعي
داده كاوي با استفاده از يادگيري عميق

اطلاعات تماس

hasheminezhad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hasheminezhad ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232703 38210695
اتاق مجازی