لینک های ضروری
مهدیه هاشمی‌نژاد

مهدیه هاشمی‌نژاد

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا-۱۳۸۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی
کارشناسی ارشد--دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی
کارشناسی۱۳۷۹-دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی
نظریه گراف و کاربردها
برنامه‌ریزی خطی و شبکه
مبانی کامپیوتر
برنامه‌سازی پیشرفته
ساختمان داده و الگوریتم‌ها
بهینه‌سازی ترکیبیاتی
مباحثی در محاسبات علمی
برنامه‌ریزی عدد صحیح و شبکه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی ترکیبیاتی رسم گراف
تولید گراف

اطلاعات تماس

hasheminezhad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hasheminezhad
https://pws.yazd.ac.ir/hasheminezhad ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232703 38210695