دسترسی سریع
صفیه حاتمی

صفیه حاتمی

مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرس تهرانارتباط تصویری
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه شهید رجائی تهرانارتباط تصویری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی سطح یک (۲)
طراحی سطح دو (۱)
طراحی سطح دو (۲)
طراحی سطح دو (۳)
طراحی سطح سه (۲)
طراحی سطح سه (۳)
طراحی پایه (۲)
آشنایی با هنر در تاریخ ۲
مبانی هنرهای تجسمی ۱
هنر و تمدن اسلامی ۱ و ۲
هنر و تمدن ایران(دوره اسلامی)
هندسه مناظر و مرایا
رایانه و نرم افزار (۱)
رایانه و نرم افزار (۲)
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اموزشي و هنري

اطلاعات تماس

hatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234533 36228833
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )