لینک های ضروری
محمد حاذقیان

محمد حاذقیان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک خاک
آزمایشگاه خاک
روش اجزا محدود

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدلسازی عددی در ژئومکانیک
روش المان مجزا
گودبرداری عمیق
تحلیل دینامیکی سازه‏های ژئوتکنیکی
انتشار گسلش در خاک

اطلاعات تماس

m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hazeghian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲،‌ اتاق ۳۱۷
31233587 38200135