دسترسی سریع
محمد حاذقیان

محمد حاذقیان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش ژئوتکنیک و راه دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک خاک
آزمایشگاه خاک
روش اجزا محدود

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
گودبرداري عميق در مناطق شهري
آناليز ديناميكي سازه هاي ژئوتكنيكي مانند سدهاي خاكي و سدهاي تركيبي
روش المان مجزا (Discrete Element Method)
مدلسازي عددي سازه هاي ژئوتكنيكي

اطلاعات تماس

m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hazeghian/fa دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم، اتاق 312
31233587 38200135
اتاق مجازی