دسترسی سریع
محمد حاذقیان
استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

1. ارزيابي ريسك لرزه‌اي پل هاي راه آهن در استان يزد با در نظر گرفتن اندركنش كوله و خاكريز پشت آن جهت برنامه ريزي تعمير و نگهداري (<NOBR dir="ltr">1397/10/24</NOBR>)

2. انجام آناليز سه بعدي ديناميكي اتصال مابين قسمت خاكي و بتني سد دشت پلنگ ()