لینک های ضروری
عباسعلی حیدری

عباسعلی حیدری

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات (میدان)
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات (میدان)
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13951398دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس فنی و مهندسی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
13931395دانشگاه یزدمدیر امور فناوری
13931395دانشگاه یزدرئیس مرکز تحقیقات مهندسی
13861389دانشگاه یزدرییس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13831385دانشگاه یزدسرپرست دانشکده و مدیر گروه برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها و امواج
ریاضی مهندسی
الکترومغناطیس
آزمایشگاه مایکروویو و آنتن
مدارهای فعال ریزموج
تئوری الکترومغناطیس ۱
آنتن‌های مدارچاپی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنتن‌های ریزنواری
ادوات پسیو مایکروویوی
ساختارهای فرامواد
جاذب های الکترومغناطیسی
آنتن های چند پرتویی

اطلاعات تماس

aheidari [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/heidari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
31232397 38200144