دسترسی سریع
محمدعلی حیدری

محمدعلی حیدری

استادیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده الهیات
1401-دانشگاه یزدرییس دانشکده الهیات
13991401دانشگاه یزدرئیس دانشکده الهیات
13981400همکاری های علمی و بین المللینماینده همکاری های علمی و بین المللی در دانشکده الهیات
13981400کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعتنماینده ارتباط با صنعت در دانشکده الهیات
13971399دانشگاه یزدسرپرست آموزشی پژوهشی دانشکده الهیات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حدیث
تفسیر
علوم قرآنی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
علوم قرآن و حديث

اطلاعات تماس

heydari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/heydari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷
03531233916
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )