لینک های ضروری
حسن قاسمی مقدم

حسن قاسمی مقدم

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانحقوق کیفری و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش حقوق
1393-دانشگاه یزدمسئول تاسیس و راه‌اندازی رشته حقوق
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های آزاد استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای عمومی
متون تخصصی انگلیسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آیین دادرسی کیفری
کیفرشناسی
جرم‌شناسی
حقوق جزای اختصاصی

اطلاعات تماس

ghasemi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghasemi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233279 38210310