لینک های ضروری
حمید محمدی

حمید محمدی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه کاسل آلمانشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه علامه طباطباییبرنامه‌ریزی اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941397دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی
13921393دانشگاه یزددبیر نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آشنایی با مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری
بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی
نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری
سیر اندیشه‌ها در شهرسازی
روش تحقیق در شهرسازی
سمینار تدوین رساله
کارگاه برنامه‌ریزی شهری ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اندیشه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری
مدیریت شهری، حاكمیت شهری و مشاركت شهروندان در شهرسازی
سكونتگاه‌های غیر رسمی، بافت فرسوده و مسكن برای اقشار كم درآمد
برنامه‌ریزی كاربری اراضی، طرح‌های توسعه شهری
روش تحقیق

اطلاعات تماس

hamidmoham [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hamidmoham ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234547 36223700