دسترسی سریع
حمید محمدی

حمید محمدی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸3۱۳۸۸دانشگاه کاسل آلمانشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه تهرانشهرسازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه علامه طباطباییبرنامه‌ریزی اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941397دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی
13921393دانشگاه یزددبیر نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری
بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی
نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری
سیر اندیشه‌ها در شهرسازی
روش تحقیق در شهرسازی
سمینار تدوین رساله
کارگاه برنامه‌ریزی شهری ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
توسعه شهري
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
طرح جامع شهركهاي صنعتي
اينده پژوهي شهري و منطقه اي

اطلاعات تماس

hamidmoham [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hamidmoham ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234547 36223700
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)