دسترسی سریع
حمید محمدی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. برنامه ريزي راهبردي با رويكرد آينده پژوهي: فرايندي كارآمد براي بافت هاي تاريخي - نمونه موردي، بافت تاريخي يزد

ميلاد بهبودي سعدآباد, حميد محمدي (1400)، كنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب، تبريز (شماره: 24502)

2. جايگاه مديريت شهري در تحقق شهر خلاق پايدار

حميد محمدي, زهرا سليماني (1399)، پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي و دومين كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي آسيا، (شماره: 24552)

3. راهبردها و راهكارهاي مقابله با تخلفات ساختماني در شهرهاي ايران با تاكيد بر بعد مديريتي: نمونه موردي- منطقه دو شهر يزد

فاضله يوسفي, حميد محمدي (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 24550)

4. بررسي ابعاد، معيارها و شاخص هاي زمين در شهراسلامي

مصطفي محمودي, حميد محمدي (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 24551)

5. بررسي و تحليل عوامل موثر بر وقوع تخلفات ساختماني در منطقه دو شهر يزد و راهبردهاي مقابله با آن

حميد محمدي, فاضله يوسفي (1396)، كنفرانس عمران ، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز (شماره: 16879)

6. برنامه ريزي توسعه اجتماعات محله اي و عوامل موثر بر آن، شواهدي از بافت قديم محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, سيدعليرضا افشاني, هادي ترك شوند (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 13989)

7. ارزيابي طرح بهسازي نوسازي مشاركتي بافت فرسوده گامي در راستاي توسعه پايدار

حميد محمدي, مريم شريف نژاد, مجتبي شريف نژاد (1392)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز (شماره: 6226)