دسترسی سریع
حمید محمدی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. بررسي و تحليل عوامل موثر بر وقوع تخلفات ساختماني در منطقه دو شهر يزد و راهبردهاي مقابله با آن

حميد محمدي, فاضله يوسفي (1396)، كنفرانس عمران ، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز (شماره: 16879)

2. برنامه ريزي توسعه اجتماعات محله اي و عوامل موثر بر آن، شواهدي از بافت قديم محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, سيدعليرضا افشاني, هادي ترك شوند (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 13989)

3. ارزيابي طرح بهسازي نوسازي مشاركتي بافت فرسوده گامي در راستاي توسعه پايدار

حميد محمدي, مريم شريف نژاد, مجتبي شريف نژاد (1392)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز (شماره: 6226)