دسترسی سریع
حمید محمدی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. بازآفريني بافت تاريخي شهر كرمان با تأكيد بر مولفه هاي تأثيرگذار بر حس رضايت )نمونه موردي: محلات ارگ - گنجعليخان، مظفري، قلعه محمود، شورا(

ميترا قربي, مريم نقوي, حميد محمدي (1400)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، 21(62)، 131-156 (شماره: 24494)

2. بررسي حس تعلق در پهنه هاي تاريخي با تاكيد بر متغيرهاي محيطي و كالبدي: نمونه موردي - پهنه هاي ارگ-گنجعليخان، مظفري و قلعه محمود شهر كرمان

حميد محمدي, ميترا قربي (1399)، مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، 51(2)، 333-352 (شماره: 18502)

3. تحليل انطباق پذيري مناطق خلاق و رقابت پذير ايران

وحيد مشفقي, حميد محمدي (1399)، آمايش سرزمين، 21(2)، 595-620 (شماره: 24495)

4. ارزيابي بافت هاي ناكارآمد شهري بر اساس رويكرد بازآفريني پايدار- مورد پژوهي: بافت ناكارآمد شهر يزد

نجمه ايزدفر, محمد رضا رضائي, حميد محمدي (1399)، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، 8(2)، 327-345 (شماره: 24496)

5. تأثير محيط ساخته شده بر سرمايه اجتماعي و پايداري اجتماعي در بافت تاريخي - نمونه موردي: محلات هم پيوند با بازار در بافت تاريخي كرمان

ميترا قربي, مريم نقوي, حميد محمدي (1398)، مطالعات ساختار و كاركرد شهري، 6(21)، 59-84 (شماره: 24497)

6. Culture-led regeneration in a persian historical city centre: a case study of the karim khan-e zand complex

, Hamid Mohammadi (2019), Journal of urban regeneration and renewal , 12(3), 1-11 (No: 24507)

7. Place branding- an economic oriented approach to empower informal settlements - case of falak-e-din neiborhood- khorramabad

Hamid Mohammadi, Marzieh Zare elmi (2017), International journal of architectural engineering and urban planning , 27(2), 161-181 (No: 16939)

8. A critical view on new urbanism theory in urban planning from theory to practice

Mitra Ghorbi, Hamid Mohammadi (2017), Space ontology international journal , 6(3), 89-97 (No: 16940)

9. نگاهي انتقادي به بازآفريني فرهنگ مبنا به عنوان استراتژي برندسازي شهري

ميترا قربي, حميد محمدي (1396)، رويكردهاي پژوهشي در مهندسي عمران و معماري، (5)، 101-119 (شماره: 24549)

10. رابطه اعتماد اجتماعي با توسعه محله اي نمونه موردي محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, سيدعليرضا افشاني, هادي ترك شوند (1395)، مطالعات شهري، 63(21)، 63-74 (شماره: 13853)

11. رابطه شبكه اجتماعي با توسعه محله اي نمونه موردي محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, هادي ترك شوند, سيدعليرضا افشاني (1395)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، 7(26)، 153-172 (شماره: 13877)

12. Vulnerability assessment of critical centres in the missile attacks case study water company in region 3 of yazd

Hamid Mohammadi, (2015), Journal of applied environmental and biological sciences , 108(5), - (No: 13878)

13. تعيين مناطق شهر_ بنياد در ايران مطالعه موردي: استان فارس

سميرا يوسفيان, وحيد مشفقي, حميد محمدي (1392)، مطالعات شهري، 65(11)، 65-76 (شماره: 24547)