دسترسی سریع
حمید محمدی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. A critical view on new urbanism theory in urban planning from theory to practice

Mitra Ghorbi, (2017), Space ontology international journal, 6(3), 89-97 (No: 16940)

2. نگاهي انتقادي به بازآفريني فرهنگ مبنا به عنوان استراتژي برندسازي شهري

ميترا قربي, حميد محمدي (1396)، رويكردهاي پژوهشي در مهندسي عمران و معماري، (5)، 101-119 (شماره: 16941)

3. رابطه اعتماد اجتماعي با توسعه محله اي نمونه موردي محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, سيدعليرضا افشاني, هادي ترك شوند (1395)، مطالعات شهري، 64(21)، 66-75 (شماره: 13853)

4. رابطه شبكه اجتماعي با توسعه محله اي نمونه موردي محله فهادان شهر يزد

حميد محمدي, هادي ترك شوند, سيدعليرضا افشاني (1395)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، 7(26)، 153-172 (شماره: 13877)