دسترسی سریع
حمید محمدی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تهيه طرح جامع شهرك صنعتي كاظم آباد و انجام كليه مطالعات و برداشت هاي مورد نياز براي شهرك صنعتي كاظم آباد جهت تصويب و ابلاغ محدوده در شوراي عالي معماري و شهرسازي (1400/01/15)