دسترسی سریع
محبوبه هنرور

محبوبه هنرور

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۹۰دانشگاه تربیت مدرسمهندسي صنايع
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسي صنايع
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شریفمهندسي صنايع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش بهینه‌سازی سیستم
13931394دانشگاه یزدمدیر گروه صنایع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری تحلیل شبکه (دکتری)
بهینه‌سازی مدل‌های غیرخطی (کارشناسی ارشد)
تئوری و تحلیل شبکه (کارشناسی ارشد)
کنترل موجودی (کارشناسی)
جبر خطی (کارشناسی)
اقتصاد (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روش هاي بهينه سازي شبيه سازي و پويايي سيستم
مدل هاي هاب انرژي، مدل هاي داده محور در سيستمهاب مديريت درآمدو سلامت
مديريت زنجيره تامين و شبكه توزيع كالا مديريت درآمد و قيمت گذاري
مديريت موجودي توليد و زمانبندي سيستمهاي توليد

اطلاعات تماس

mhonarvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mhonarvar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232345 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)