دسترسی سریع
محبوبه هنرور

محبوبه هنرور

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۹۰دانشگاه تربیت مدرسمهندسي صنايع
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسي صنايع
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شریفمهندسي صنايع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش بهینه‌سازی سیستم
13931394دانشگاه یزدمدیر گروه صنایع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری تحلیل شبکه (دکتری)
بهینه‌سازی مدل‌های غیرخطی (کارشناسی ارشد)
تئوری و تحلیل شبکه (کارشناسی ارشد)
کنترل موجودی (کارشناسی)
جبر خطی (کارشناسی)
اقتصاد (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روش هاي بهينه سازي شبيه سازي و پويايي سيستم
مدل هاي هاب انرژي، مدل هاي داده محور در سيستمهاب مديريت درآمدو سلامت
مديريت زنجيره تامين و شبكه توزيع كالا مديريت درآمد و قيمت گذاري
مديريت موجودي توليد و زمانبندي سيستمهاي توليد

اطلاعات تماس

mhonarvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mhonarvar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232345 38211792
اتاق مجازی