دسترسی سریع
محبوبه هنرور
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. قيمت گذاري پويا براي محصولات چرخه عمر محدود در يك زنجيره تامين حلقه بسته با فروش دو كاناله درشرايط عدم قطعيت

حسام محمدحسني, محبوبه هنرور, محمدمهدي لطفي (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22451)

2. Awlcs: a new averaging method for a set of time series data by lcss

Gholam Reza Soleimani, Masoud Aabesi, , Ahmad Sadeghieh (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 23014)

3. طراحي چند هدفه اقتصادي _ آماري نمودار كنترل اقلام معيوب با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

مينا حكيميان بيدگلي, محمدصالح اولياء, محبوبه هنرور (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23066)

4. مدل سازي پويايي سيستم براي زنجيره تامين پايدار بيمارستان

وحيده نجفي, محبوبه هنرور, يحيي زارع مهرجردي (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20972)

5. ارائه مدل دوهدفه براي مديريت انرژي در سيستم هاب انرژي پايدار با در نظر گرفتن ارزش در معرض ريسك شرطي

فاطمه ادينه كلات, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20973)

6. Energy management in wireless sensor networks via a hybrid swarm intelligence based clustering algorithm

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2019), 4th international conference industrial management, يزد (No: 20164)

7. مدل يكپارچه مكان يابي هاب سلسله مراتبي و كنترل موجودي براي اقلام فاسدپذير

حسين پورسلطاني, محبوبه هنرور (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19972)

8. هماهنگي زنجيره تامين سبز با قرارداد بيمه اي با در نظر گرفتن مداخلات دولتي

صابر صياديان, محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19973)

9. بهينه سازي سبد سهام در شرايط حباب قيمتي با روش ارزش مورد انتظار

يحيي زارع مهرجردي, محمدحسن رحمانيان حقيقي, محبوبه هنرور (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19912)

10. ارائه يك مدل يكپارچه برنامه ريزي و زمانبندي هاب انرژي و زمانبندي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

سيما اميري پپدني, محبوبه هنرور, احمد صادقيه (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17543)

11. مدل رياضي به منظور بهينه سازي زنجيره تامين پلاكت در بيمارستانها با در نظر گرفتن عمر پلاكت مصرفي توسط بيماران

فرزاد رزم آهنگ, احمد صادقيه, محبوبه هنرور (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17596)

12. ارائه مدلي جهت تعيين توالي در خطوط پيوسته مونتاژ مدل تركيبي

اميرحسين كريم پور, محبوبه هنرور, طاها كشاورز (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 14829)

13. ارائه مدلي جهت

اميرحسين كريم پور, محبوبه هنرور, طاها كشاورز (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 15436)

14. A mathematical model for integrating cell formation with machine layout and cell layout in dynamic cellular manufacturing systems

Amir Mohammad Golmohammadi, , Hasan Hosseini Nasab, reza tavakkoli moghaddam (2017), , مازندران (No: 15438)

15. ارايه مدل قيمت گذاري در محيط زنجيره تامين دو كاناله رقابتي با در نظر گرفتن سياست برون سپاري

طاها كشاورز, حسين رضائي كچيدي, محبوبه هنرور (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 15849)

16. توسعه مدل مس له مكانيابي مسيريابي ظرفيت دار پويا با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي براي تحويل و

حسن حسيني نسب, مجتبي اديبي سده, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1395)، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 14304)

17. ارائه يك مدل يكپارچه براي تعيين قيمت و زمان تحويل در محيطهاي سفارشي مطالعه موردي شركت محبت كار

حميد ستاري گرم دره, محبوبه هنرور, محمدمهدي لطفي (1394)، نخستين همايش بين المللي جامع مديريت ايران، تهران (شماره: 12223)

18. بكارگيري يك متاهيوريستيك نوين براي مس له تشكيل سلول و چيدمان در يك سيستم توليد سلولي

اميرمحمد گل محمدي, هنگامه هاديان, محبوبه هنرور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11402)

19. تعيين سياست بهينهي بازپرسازي موجودي در زنجيره ت مين دو كاناله با رويكرد زنجيرهي ماركوف

مجيد كاظمي انداني, محبوبه هنرور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11403)

20. توسعه مدل مسيريابي چندسفره با درنظر گرفتن تحويل چند بخشي و پنجره زماني

محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب, سينا مشاور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11404)

21. مدل دوهدفه تخصيص هاب و مديريت درآمد با در نظر گرفتن

حميد تيكني, محبوبه هنرور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11406)

22. توسعه مدل مسيريابي چندسفره با درنظر گرفتن چند بخشي تحويلو پنجره زماني

محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب, سينا مشاور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 14301)

23. ارايه و حل دل يكپرچه تخصيص هاب و مديريت درآمد

حميد تيكني, محبوبه هنرور (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11405)

24. مدل سلسله-مراتبي براي مساله تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد بسته هاي محصولات مكمل

محبوبه هنرور, نجمه عباسي هفشجاني, محمدمهدي لطفي (1394)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 9053)

25. انتخاب استراتژي بهينه

محبوبه هنرور (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي درعلوم مديريت وحسابداري، تهران (شماره: 11395)

26. ارايه يك روش ابتكاري به منظور حل مسايل كوله پشتي در مقياس بزرگ و تعيين مقدار مناسب پارامترهاي روش به كمك طراحي آزمايشات

محبوبه هنرور, فرشيد موبد, هادي محمدزاده (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8047)