لینک های ضروری
محبوبه هنرور
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. A Hybrid Swarm Intelligence Algorithm for Clustering-based Routing in Wireless Sensor Networks

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2020)., JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 29(8), 1-37

2. تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تأمین دوکاناله در شرایط عدم قطعیت

محبوبه هنرور, حسین رضائی کچیدی (1398).، مدیریت تولید و عملیات، 10(1)، 155-174

3. Hybrid swarm intelligence-based clustering algorithm for energy management in wireless sensor networks

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2019)., International Journal of Industrial and Systems Engineering, 12(3), 78-106

4. Hybrid Bio-Inspired Clustering Algorithm for Energy Efficient Wireless Sensor Networks

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2019)., Journal of Information Technology Management, 11(1), 76-101

5. A New Mathematical Model for Integration of Cell Formation with Machine Layout and Cell Layout by Considering Alternative Process Routing Reliability: A Novel Hybrid Metaheuristic

Amir Mohammad Golmohammadi, , Guangdong Tian, Hasan Hosseini Nasab (2019)., International Journal of Industrial Engineering and Productional Research, 30(4), 405-427

6. قیمت گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات

ناظمه اکرم زاده اردکانی, محبوبه هنرور, حسن خادمی زارع, محمدحسین ابویی (1396).، مدیریت تولید و عملیات، 8(2)، 1-27

7. Machine Reliability in a Dynamic Cellular Manufacturing System A Comprehensive Approach to a Cell Layout Problem

Amir Mohammad Golmohammadi, , Hasan Hosseini Nasab, reza tavakkoli moghadam (2018)., International Journal of Industrial Engineering and Productional Research, 29(2), 175-196

8. Two-stage stochastic programming model for capacitated complete star p-hub network with different fare classes of customers

Hamid Tikani, , Yahia Zare Mehrjerdi (2018)., journal of industrial and systems engineering, 1(11), 74-96

9. Providing an integrated Model for Planning and Scheduling Energy Hubs and preventive maintenance

Sima Amiri, , Ahmad Sadeghieh (2018)., ENERGY, 163(15), 1093-1114

10. A joint supplier selection and order allocation model with disruption risks in centralized supply chain

Elham Esmaeili, Mohammad Saber Fallah Nejad, Hamid Pourmohammadi, , (2018)., COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING, 2019(1), 1-20

11. Integrated model for pricing delivery time setting and scheduling in make-to-order environments

Hamid Sattari, Mohammad Mehdi Lotfi, (2017)., Journal of Industrial Engineering International, 13(3), 1-10

12. مدل سلسله مراتبی برای تعیین انداز انباشته و زمانبندی تولید بست محصولات مکمل

نجمه عباسی هفشجانی, محمدمهدی لطفی, محبوبه هنرور (1396).، ، 51(2)، 207-222

13. Developing an integrated hub location and revenue management model considering multi-classes of customers in the airline industry

Hamid Tikani, , Yahia Zare Mehrjerdi (2017)., COMPUTATIONAL and APPLIED MATHEMATICS, 36(3), 1-31

14. مدل سلسله مراتبی برای تعیین انداز انباشته و زمان بندی تولید بسته محصولات مکمل

محبوبه هنرور, نجمه عباسی هفشجانی, محمدمهدی لطفی (1396).، نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، 51(2)، 207-222

15. ارائ مدلی ریاضی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده برای اقلام بهبودپذیر و فسادپذیر در طول یک زنجیر ت مین سه سطحی

منا غلامی, محبوبه هنرور (1394).، ، 49(2)، 237-256

16. ارائه الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب جهت حل مدل دو هدفه مس له ی حمل و نقل- مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن تقاضای غیر قطعی

محبوبه هنرور, مهدی خلیلی (1395).، پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 4(8)، 147-163

17. Joint Optimization of Star P-hub Median Problem and Seat Inventory Control Decisions Considering a Hybrid Routing Transportation System

Hamid Tikani, , Yahia Zare Mehrjerdi (2016)., International Journal of Supply and Operations Management, 3(3), -

18. مدل موجودی در زنجیره تمین حلقه بسته برای کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن یک تولید کننده و چندین خرده فروش

محبوبه هنرور, علیرضا دوزنده (1395).، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 27(3)، 448-461

19. A Two Stage Stochastic Programming Model of the Price Decision Problem in the Dual-channel Closed-loop Supply Chain

Ahmad Ahmadi yazdi, (2015)., International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 28(5), 738-745

20. Ant colony optimisation for the bi-objective due-date-setting problem in the multi-class make-to-order firm

, , (2013)., International Journal of Industrial and Systems Engineering, 13(), 496-520