دسترسی سریع
محبوبه هنرور
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. تهيه مدل ماتريسي جهت اولويت بندي تعويض كنتورهاي خراب و فاقد دقت در شهرهاي استان يزد (1399/12/26)

2. طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم گيري به منظور ارزيابي اولويت بندي پروژه هاي تحقيقاتي (1397/05/13)

3. ارزيابي دروني گروه مهندسي صنايع دانشگاه يزد (1394/09/23)