لینک های ضروری
محبوبه هنرور
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم