لینک های ضروری
محمد حسینی

محمد حسینی

مربی، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر تهراننقشه‌برداری- فتوگرامتری
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر تهرانمهندسی عمران- نقشه‌برداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-پردیس فنی و مهندسیمسئول راه‌اندازی آزمایشگاه فتوگرامتری و GIS دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقشه‌برداری
مساحی
کاربرد نقشه‌برداری در شهرسازی
نقشه‌برداری مسیر
راه‌سازی
پروژه راه دستگاه‌های طول‌یاب الکترونیکی
فتوگرامتری و محاسبات
مبانی GIS

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تعیین دقیق جابجائی‌های زمین، سازه و ... در اثر فشار، زلزله، استحصال بی‌رویه آب و ...
بروزرسانی نقشه‌های بزرگ مقیاس شهری
تغییرات طرح هندسی راه
سرشکنی بلوک

اطلاعات تماس

mhos [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hosseini
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۳
31232463 38200135