دسترسی سریع
حسن حسینی‌نسب
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. ارائه يك مدل مفهومي مبتني بر سيستم هاي چندعامله به منظور بهبود تاب آوري سيستم هاي هاب انرژي در برابر بلاياي طبيعي

حامد اميني, حسن حسيني نسب, محمد رضا مزيدي شرف ابادي, علي مصطفائي پور (1399)، هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند، مشهد (شماره: 23122)

2. A system dynamics model for electronic health records adoption in health care

Mohammad Ghorbanali, Hasan Hosseini Nasab (2020), 1st international conference on challenges and new solutions in industrial engineering and management and accounting, مازندران (No: 23119)

3. ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش Fuzzy Boe Tie، مطالعه موردي: صنايع الكتروموتورسازي

حامد ملكي, حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23118)

4. Analyzing system safety and risks under uncertainty using failure mode and effect analysis approach and d-s evidence theory: application to city gate station

Batool Rafiee, Davood, Hasan Hosseini Nasab (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 22530)

5. ارائه مدل مكانيابي هاب زنجيره تأمين چندسطحي با محدوديت هاي همزمان هاب و زنجيره

امير شفيعي علويجه, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 21015)

6. Integrating supply chain drivers in an r-allocation p-hub median location problem

Amir Shafiei Alavijeh, Mohammad Bagher Fakhrzad, Hasan Hosseini Nasab (2019), 5th international conference on industrial and systems engineering, مشهد (No: 21016)

7. A proactive approach to evaluate performance of bpel workflows by queuing theory and stochastic petri net

Mojtaba Bakhshandeh, Yahia Zare Mehrjerdi, Hasan Hosseini Nasab (2019), 15th iran international industrial engineering conference, يزد (No: 19920)

8. هماهنگي زنجيره تامين سبز با قرارداد بيمه اي با در نظر گرفتن مداخلات دولتي

صابر صياديان, محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19973)

9. Elective and emergency patient scheduling modeling usig network flows theory

Mansour Pourkheradmand, Ahmad Sadeghieh, Hasan Hosseini Nasab, alireza Haji (2018), The 11th international conference of iranian operations research society, كرمانشاه (No: 19957)

10. Modelling of a multi-period bi-objective model for configuring a relief network

Hasan Hosseini Nasab, ABOLFAZL HASSANZADEH (2017), , بابلسر (No: 19823)

11. مطالعه مروري روش هاي ارزيابي خوردگي لوله هاي انتقال آب و تاثيرات زيست محيطي آن

حسن حسيني نسب, ميترا صالحي (1395)، دومين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك، تهران (شماره: 17188)

12. A mathematical model for integrating cell formation with machine layout and cell layout in dynamic cellular manufacturing systems

Amir Mohammad Golmohammadi, , Hasan Hosseini Nasab, reza tavakkoli moghaddam (2017), , مازندران (No: 15438)

13. Performane evaluation of supplier with using dea

Hasan Hosseini Nasab (2017), International conference on electronics information and communication (iceic), (No: 14395)

14. ارائه يك شبكه مكان يابي هاب چند انباره و مسير يابي براي سرويس پستي

حسن حسيني نسب, فهيمه سكاكي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي جوشكاري و آزمونهاي غيرمخرب و هفدهمين كنفرانس ملي جوشكاري و بازرسي، تهران (شماره: 14400)

15. توسعه مدل مس له مكانيابي مسيريابي ظرفيت دار پويا با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي براي تحويل و

حسن حسيني نسب, مجتبي اديبي سده, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1395)، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 14304)

16. بررسي و اولويت بندي محصولات با هدف مديريت درامد و هزينه با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي مبتني بر داده هاي رگرسيوني

حسن خادمي زارع, حسن حسيني نسب, محدثه عابدي (1395)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، مشهد (شماره: 13334)

17. مدلسازي پايش پروفايلهاي هندسي مبتني بر الگوريتمهاي تخمين خطي و غيرخطي

حسن حسيني نسب, نادر اصغري آخا, عباس سقايي (1395)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران (شماره: 14302)

18.

Hasan Hosseini Nasab, Yousof Shamstabar, mm vali (2016), International conference on industrial engineering and management(2016), تهران (No: 14303)

19.

حسن خادمي زارع, حسن حسيني نسب, محدثه عابدي (1395)، كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم، شيراز (شماره: 13336)

20. توسعه مدل مسيريابي چندسفره با درنظر گرفتن تحويل چند بخشي و پنجره زماني

محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب, سينا مشاور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11404)

21. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي كارايي نسبي فرايند هاي شبكه اي سري در حالت عدم اطمينان

مجيد علي محمدي اردكاني, حسن حسيني نسب, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 12997)

22. توسعه مدل مسيريابي چندسفره با درنظر گرفتن چند بخشي تحويلو پنجره زماني

محبوبه هنرور, حسن حسيني نسب, سينا مشاور (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 14301)

23. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي نسبي فرايندهاي شبكه اي سري در حالت عدم قطعيت

حسن حسيني نسب, مجيد علي محمدي اردكاني, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 14399)

24. تلفيق مدل تعالي سازماني وكارت امتيازي متوازن بارويكرد ماتريس

حسن حسيني نسب, فرشيد خسروي (1394)، كنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني، دوبي (شماره: 12688)

25. تلفيق مدل تعالي سازماني و كارت امتيازي متوازن sowtبا رويكرد ماتريس در صنايع پترو شيمي

حسن حسيني نسب, فرشيد خسروي (1394)، كنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني، دوبي (شماره: 14298)

26.

Hasan Hosseini Nasab, (2015), International conference on management and industrial engineering, تهران (No: 10552)

27. ارايه يك مدل رياضي براي تعيين چيدمان در سيستم هاي توليد سلولي تحت شرايط پويا

اميرمحمد گل محمدي, حسن حسيني نسب (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7645)

28. مكانيابي نيروگاه خورشيدي فتوولتايئك با رويكرد تحليل پوششي دادهها در شرايط عدم اطمينان

حسن حسيني نسب, احمد قاسمي (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8796)

29. ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص بهينه بودجه

حسن حسيني نسب, بهروز حسني مقدم, احمد صادقيه, حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه، تهران (شماره: 10551)

30. تعيين شاخص هاي تاثير گذار در اكتياز دهي اعتباري بانك ها

حسن حسيني نسب (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 7630)

31. تعيين شاخص هاي تاثير گذار در امتياز دهي اعتباري شركت ها

حسن حسيني نسب, فرشته سديدي, مسعود عابسي (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 10925)

32. Facility location in a three-echelon supply chain with stochastic demand a discrete-event simulation approach

Hasan Hosseini Nasab, (2014), Tenth international industrial engineering conference, تهران (No: 7638)

33. مسئله حداكثر پوشش در حالت اندازه متفاوت تسهيلات

حسن حسيني نسب, behnam rajaei, علي رضا دوزنده, . طرف دار (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10574)

34.

Hasan Hosseini Nasab, (2014), Tenth international industrial engineering conference, تهران (No: 10576)

35. انتخاب بهترين چيدمان تسهيلات با استفاده از روش تلفيقي GRA، NLP

حسن حسيني نسب, پروين عبدالهي (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10917)