لینک های ضروری
سید احسان حسینی‌نژاد

سید احسان حسینی‌نژاد

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
پسا دکترا13961397دانشگاه تهرانمهندسی برق - مخابرات (میدان)
دکترا13911395دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق - مخابرات (میدان)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971397دانشگاه فنی کاتالونیا اسپانیاهمکار پروژه
13941395دانشگاه فنی کاتالونیا اسپانیاپژوهشگر (فرصت مطالعاتی)
13921393شرکت صاایران تهرانطراح

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدارهای الکتریکی 1
ریاضی مهندسی
مباحث ویژه (محیط های پیچیده الکترومغناطیسی کاربردی)
مایکروویو
آنتن
الکترومغناطیس
میدان‌ها و امواج

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نانومواد دوبعدی (گرافن)
آنتن و انتشار امواج الکترومغناطیسی
پلاسمونیک و نانوفوتونیک
فرامواد و فراسطوح الکترومغناطیسی
سیستم‌های مایکرویو، موج-میلیمتری و تراهرتز

اطلاعات تماس

sehosseininejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sehosseininejad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۶
31233814