لینک های ضروری
حمید‌رضا زارع

حمید‌رضا زارع

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۸دانشگاه تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه تربیت معلم تهرانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13921396دانشگاه یزدمدیر تحصیلات تکمیلی
13901391پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی
13871390دانشگاه یزدمدیر پژوهش و فناوری
13831385دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع علوم
13791383دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی
13711373دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱، ۲
شیمی تجزیه ۱، ۲
شیمی تجزیه دستگاهی
شیمی تجزیه پیشرفته
الکتروشیمی تجزیه‌ای
الکتروشیمی پیشرفته
بررسی مکانیسم واکنش‌‌های الکتروشیمیایی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنسورها و بیوسنسورها
الکتروشیمی تجزیه‌ای
بررسی مکانیسم واکنش‌های الکتروشیمیایی
رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات آلی و معدنی

اطلاعات تماس

hrzare [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hrzare
https://pws.yazd.ac.ir/hrzare ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232669 38210644