دسترسی سریع
حبیب انصاری سامانی

حبیب انصاری سامانی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه مازندراناقتصاد، مالی- اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه مازندراناقتصاد نظری
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه شهید چمران اهوازاقتصاد بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
1398-دانشگاه یزددبیر کانون تفکر اقتصاد یزد
13981400دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13961399پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش اقتصاد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
ارزیابی طرح‌های اقتصادی
بسته‌های نرم‌افزار اقتصادی
اقتصاد مالی
فلسفه و روش شناسی در علم اقتصاد
نظام های اقتصادی
تاریخ اندیشه های اقتصادی
اقتصاد جمعیت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقتصاد مالي
اقتصاد اسلامي
اقتصاد توسعه
اقتصاد رفتاري

اطلاعات تماس

h.samani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hsamani یزد، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233200 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)