دسترسی سریع
حبیب انصاری سامانی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

1. كاهش نابرابريهاي اقتصادي، راهي براي مبارزه با جرمهاي اجتماعي شواهدي از استانهاي ايران

حبيب انصاري ساماني, معصومه روزبهاني, راضيه آقايي (1395)، همايش ملي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل، بروجرد (شماره: 17400)

2. تاثير تبعيض اقتصادي بر شاخص فلاكت استانها تاكيدي بر پيشرفت اقتصادي عدالت محور

حبيب انصاري ساماني, معصومه روزبهاني, فاطمه محمدي (1395)، همايش ملي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل، بروجرد (شماره: 17401)

3. بررسيعملكرداستان لرستان در ميان استانهاي همجوار ازمنظر شاخصاقتصاد دانشبنيان

نصرالله فريدوني, رويا زارع قلعه سيدي, محمدعلي فيض پور, حبيب انصاري ساماني (1395)، همايش ملي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل، بروجرد (شماره: 17402)

4. توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير و انتشار كربن دي اكسيد ايران و گروهي از كشورهاي منتخب

حبيب انصاري ساماني, سميرا نيك انديش, زهرا نصراللهي (1395)، دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران (شماره: 16705)

5. تاثير اندازه دولت بر بيكاري بررسي منحني آبرامز در استانهاي ايران

حبيب انصاري ساماني, ربابه خيل كردي, راضيه سادات داودي (1395)، تحولات جمعيت، نيروي انساني و اشتغال در ايران، يزد (شماره: 14407)

6. بررسي عوامل موثر بر اشتغال بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات با تاكيد بر ثبات سياسي در ايران

حبيب انصاري ساماني, ربابه خيل كردي (1395)، هشتمين همايش ملي انجمن جمعيت شناسي ايران، يزد (شماره: 14408)

7. اولويت بندي بخش هاي اقتصادي استان يزد بر حسب معيار اشتغال زايي كاربردي از روش تغيير سهم

حبيب انصاري ساماني, رمضان حسي زاده (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 14409)

8. بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخلي و انتشار گازهاي گلخانه اي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه

حبيب انصاري ساماني (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9689)

9. رابطه ي بين ريسك سياسي و سرمايه گذاري خصوصي

حبيب انصاري ساماني, مرضيه هاشمي رجاء (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9692)

10. مقايسه مدل هاي پيشبيني قيمت سهام (ARFIMA ARIMA GARCH) )مطالعه موردي بازار بورس اوراق بهادار تهران)

حبيب انصاري ساماني, شيرين همداني, نفيسه فروغي (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9693)

11. اندازه دولت و نرخ بيكاري مطالعه كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه

حبيب انصاري ساماني, ربابه خيل كردي (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9694)

12. بررسي اثرات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران و امارات متحده عربي

حبيب انصاري ساماني, زهرا محمودي (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9695)

13. بررسي تاثير حجم معاملات و نوسانات بازار بر حباب قيمتي سهام

حبيب انصاري ساماني, نفيسه فروغي, شيرين همداني (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9696)

14. مسئوليت اجتماعي بنگاه و حباب قيمتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حبيب انصاري ساماني, سيدحسينعلي دانش, فرهان نظري (1394)، ششمين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر (شماره: 9698)

15. نااطميناني نرخ ارز و توزيع درآمد در ايران

حبيب انصاري ساماني (1394)، سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري، تبريز (شماره: 9807)