دسترسی سریع
حبیب انصاری سامانی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

1. وابستگي معيشتي روستاييان به محصولات غيرچوبي جنگل در منطقه خسرو شيرين شهرستان آباده

غلامحسين مرادي, سميرا ميرزائي دوقزلو, سجاد قنبري, حبيب انصاري ساماني (1400)، حفاظت زيست بوم گياهان، 9(18)، 287-302 (شماره: 25444)

2. كسب و كار پيش نياز توسعه كارآفريني در دستيابي به رشد اقتصادي : مطالعه كشورهاي منتخب منطقه سند چشم انداز

نويد عليزاده اوجغاز, حبيب انصاري ساماني (1399)، سياست هاي راهبردي و كلان، 8(4)، 598-623 (شماره: 24842)

3. بررسي تأثير اخلاق پولي بر ميزان رضايت از درآمد

دنيا شجيرات, حبيب انصاري ساماني (1399)، مطالعات رفتار سازماني، 9(2)، 249-272 (شماره: 22744)

4. Machine learning algorithms for time series in financial markets

Mohammad Ghasemzadeh, Naeimeh Mohammadkarimi, (2020), Advances in mathematical finance and applications, 5(4), 479-490 (No: 22815)

5. بررسي اثر تبعيض اقتصادي منطقه اي بر تمكين مالياتي

حبيب انصاري ساماني, فاطمه محمدي (1399)، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، 28(94)، 259-287 (شماره: 23377)

6. بررسي تأثير ترتيب ورود به بازار و جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي شركت

زهره عارف منش, حبيب انصاري ساماني, سعيد زارعي الوندي (1399)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 12(23)، 59-83 (شماره: 23512)

7. بررسي اثرات سرريز بحران هاي مالي جهاني بر بازار نفت اوپك

سمانه باقري, حبيب انصاري ساماني (1399)، انرژي ايران، 23(3)، 85-103 (شماره: 24697)

8. پيش بيني وضعيت مالي شركت ها با استفاده از تحليل محتواي گزارش هاي هيئت مديره

جمال برزگري خانقاه, حبيب انصاري ساماني, ليدا رزاززاده (1398)، مطالعات تجربي حسابداري مالي، 16(64)، 135-160 (شماره: 22618)

9. نرخ بيكاري و نابرابري توزيع درآمد (مورد مطالعه: استان هاي ايران)

حبيب انصاري ساماني, ربابه خيل كردي (1398)، پژوهش هاي اقتصادي ايران، 24(81)، 157-186 (شماره: 23161)

10. تحليل وضعيت مصرف آب در صنايع استان يزد

حسن محبي, حبيب انصاري ساماني, مهدي حاج اميني نجف آبادي (1398)، بررسي مسائل اقتصاد ايران، 6(2)، 175-193 (شماره: 23255)

11. الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي سري هاي زماني در بازارهاي مالي

مريم دهقاني, محمد قاسم زاده, حبيب انصاري ساماني (1398)، رايانش نرم و فناوري اطلاعات، 8(3)، 60-67 (شماره: 20485)

12. اثر قواعد مالي ضد ادواري بر اقتصاد ايران با تأكيد بر بخش نفت (با وجود صندوق توسعه ملي)

هادي كشاورز, سيدحسينعلي دانش, حبيب انصاري ساماني, داود فرهادي سرتنگي (1398)، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، 9(36)، 77-94 (شماره: 21750)

13. نقش توسعه مالي در اثربخشي سياست پولي در طي چرخه هاي تجاري: كاربردي از الگوي ماركوف-سوئيچينگ

باجلان علي اكبر, روح الله بيات, حبيب انصاري ساماني (1397)، پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار، 18(4)، 187-216 (شماره: 19833)

14. بررسي سرايت ريسك مالي بين ايران و كشورهاي منتخب

حبيب انصاري ساماني, حديث حيدرپورذالي (1397)، مدلسازي اقتصاد سنجي، 4(1)، 93-119 (شماره: 21755)

15. برآورد تاثير نابرابري درآمد بر شاخص توسعه پايدار شواهدي از استان هاي ايران

زهرا نصراللهي, حبيب انصاري ساماني, معصومه روزبهاني (1397)، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، 8(32)، 61-78 (شماره: 18169)

16. بررسي تناسب كاركردي نسبت هاي سرمايه در بانك هاي ايران

محمود عيسوي, فتح الله تاري, حبيب انصاري ساماني, حسن عموزاده خليلي (1397)، چشم انداز مديريت مالي، 8(21)، 95-113 (شماره: 19835)

17. رابطه بين شاخص هاي ثبات با كارايي فني بانك هاي ايران طي سال هاي (1395-1383)

محمود عيسوي, فتح الله تاري, حبيب انصاري ساماني, حسن عموزاده خليلي (1397)، اقتصاد مالي، 12(44)، 1-19 (شماره: 20068)

18. اثر ريسك سياسي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

ام البنين جلالي, حبيب انصاري ساماني, هاتفي مجومرد مجيد (1396)، پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، 8(29)، 157-174 (شماره: 16659)

19. برسي اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در استان هاي ايران(1387-1392)

حبيب انصاري ساماني, راضيه سادات داوودي (1396)، اقتصاد و توسعه منطقه اي، (24)، 86-111 (شماره: 16658)

20. مسئوليت اجتماعي بنگاه و حباب قيمتي مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حبيب انصاري ساماني, سيد حسينعلي دانش, فرهان نظري (1396)، دانش مالي تحليل اوراق بهادار، (33)، 1-16 (شماره: 16661)

21. بررسي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران با شركاي اروپايي و آسيايي (رويكرد حداقل مربعات كاملا اصلاح شده)

وحيد فرزام, حبيب انصاري ساماني, زهرا محمودي (1396)، سياست هاي مالي و اقتصادي، (19)، 81-103 (شماره: 16664)

22. تاثير اندازه دولت بر بيكاري بررسي منحني آبرامز در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

حبيب انصاري ساماني, ربابه خيل كردي (1395)، مدلسازي اقتصاد سنجي، 2(1)، 113-134 (شماره: 16657)

23. شناسايي و رتبه بندي عوامل پيش بيني كننده حباب قيمتي سهام كاربرد رگرسيون لوجستيك و شبكه مصنوعي عصبي

حبيب انصاري ساماني, فرهان نظري (1395)، اقتصاد مقداري، 13(4)، 75-102 (شماره: 16665)

24. اثر دينداري بر تعاون ارزيابي رفتار دانشجويان در بازي كالاي عمومي

حبيب انصاري ساماني, عليرضا پورفرج, محمدتقي گيلك حكيم ابادي (1395)، سياست گذاري اقتصادي، (16)، 111-133 (شماره: 16666)

25. بررسي رابطه بين ريسك و سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب در حال توسعه (رهيافت دادههاي پانلي پويا)

حبيب انصاري ساماني, زهرا محمودي, سيمين نامداري (1395)، مطالعات و سياست هاي اقتصادي، 12(2)، 71-104 (شماره: 16887)

26. دينداري و رفتار اقتصادي روش شناسي اقتصاد آزمايشگاهي براي مطالعه انسان اقتصادي اسلام

عليرضا پورفرج, محمدتقي گيلك حكيم آبادي, حبيب انصاري ساماني (1394)، مطالعات اقتصاد اسلامي، 7(14)، 33-68 (شماره: 9700)

27. برابري يا انصاف شواهدي از بازي هاي اقتصاد رفتاري

حبيب انصاري ساماني, اسمعيل ابونوري (1394)، اقتصاد اسلامي، 15(57)، 63-86 (شماره: 9751)

28. كارآيي و برابري طلبي يك مشاهده از طريق بازي هاي رفتاري

اسمعيل ابونوري, حبيب انصاري ساماني, هادي كشاورزر, ابراهيم زارع (1393)، جستارهاي اقتصادي، 10(20)، 57-80 (شماره: 9755)

29. دين و رفتار اجتماعي بررسي اثر دينداري بر رفتار مشاركت از طريق يك مطالعه آزمايشگاهي

عليرضا پورفرج, محمدتقي گيلك حكيم آبادي, حبيب انصاري ساماني, علي اكبر باجلان (1393)، جستارهاي اقتصادي، 11(22)، 187-216 (شماره: 9757)