دسترسی سریع
حبیب انصاری سامانی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

1. تعيين ارزش اقتصادي آب در قيمت تمام شده محصولات منتخب صنعت و كشاورزي استان يزد (طرح پژوهشي) (1399/12/28)

2. تحليل اثربخشي تسهيلات تكليفي استان يزد بر توليد و اشتغال استان(پيشنهاديه پروژه) (1399/10/10)

3. ارزيابي روش هاي واگذاري مديريت فعاليت هاي آب و فاضلاب شهرهاي كوچك به بخش خصوصي وارائه راهكار بهينه (پيشنهاديه پروژه) (1398/10/10)

4. ارزيابي اثرات سياست معافيت كارگاه‌هاي كوچك از پرداخت حق بيمه بر توليد و اشتغال رشته فعاليت‌هاي مشمول (1398/10/10)

5. ارزش اقتصادي آب در قيمت تمام شده محصولات منتخب صنعت و كشاورزي استان يزد(پيشنهاديه پروژه) (1398/10/10)

6. بررسي اثرات تغيير سن بازنشستگي بر اشتغال و بيكاري جوانان:كاربردي از شاخص متوسط انگيزه‌ بازنشستگي(پيشنهاديه پروژه) (1398/10/10)

7. مطالعه و بررسي راهكارهاي جذب سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در استان يزد (1398/10/10)

8. ارزيابي جامع كارايي هيات هاي ورزشي استان يزد طي 5 ساله (1397/07/25)