لینک های ضروری
حکیمه زارع

حکیمه زارع

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفعلوم و فناوری نانو
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسنانوفناوری
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس مهریز

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک‌های پایه
مکانیک تحلیلی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
علوم و فناوری نانو
فیزیک لایه‌های نازک
مواد نانوساختار
بیوفیزیک
دیودهای نورتاب بر پایه نقاط کوانتومی
حسگرهای فلورسانس

اطلاعات تماس

hzare [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hzare
https://pws.yazd.ac.ir/hzare/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792 38200132