لینک های ضروری
محمد‌علی ایرانمنش
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض جبر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض جبر
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه شیرازدبیری ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

iranmanesh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/iranmanesh
https://pws.yazd.ac.ir/iranmanesh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184 38210644