لینک های ضروری
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه تهرانجنگلداری- تنوع زیستی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرساکولوژی جنگل
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانجنگلداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
13811396دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13881389دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13811388دانشگاه یزدمعاون پژوهشی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تنوع زیستی اکوسیستم‌های جنگلی (ارشد)
مدیریت تنوع زیستی (ارشد)
مدیریت مهره‌داران و مناطق حفاظت شده (ارشد)
اکوتوریسم (کارشناسی)
فضای سبز شهری (کارشناسی)
اکولوژی (کارشناسی)
پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده (کارشناسی)
درخت‌شناسی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تنوع زیستی
اکوتوریسم
پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت
فضای سبز شهری

اطلاعات تماس

irannezhad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/irannezhad
https://pws.yazd.ac.ir/irannezhad ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
31233231 38210312