دسترسی سریع
علی‌اکبر جباری

علی‌اکبر جباری

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه دورهام انگلستانزبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه تربیت مدرسآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۲دانشگاه اصفهانتربیت دبیر زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941399دانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان‌های خارجی
13791381دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
13701374دانشگاه یزدمعاون گروه زبان و ادبیات انگلیسی
13681370دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آواشناسی آموزشی
مباحث زبان‌شناسی
دستور زبان و نگارش
فراگیری زبان ۱،‌ ۲
فراگیری زبان
تحلیل نحوی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آموزش زبان انگليسي
زبانشناسي كاربردي
زبانشناسي
فراگيري زبان دوم و سوم

اطلاعات تماس

jabbari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jabbari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232116 38212788
اتاق مجازی