لینک های ضروری
عباسعلی جعفری

عباسعلی جعفری

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه شیرازشیمی آلی پلیمر
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه یزدشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی
13941396دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم
13901394دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
حد واسط فعال (دکتری)
شیمی آلی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی هتروسیکلیک (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی عمومی (کارشناسی)
شیمی آلی ۱ و ۲ و۳ (کارشناسی)
شیمی آلی نساجی (کارشناسی)
شیمی آلی مهندسی شیمی (کارشناسی)
سنتز (کارشناسی)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز نانوکاتالیست‌های قابل جذب مغناطیسی و کاربرد آن در شیمی آلی
انجام واکنش‌های شیمی آلی در آب

اطلاعات تماس

jafari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/jafari
https://pws.yazd.ac.ir/jafari ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232644 38210644