دسترسی سریع
عباسعلی جعفری

عباسعلی جعفری

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه شیرازشیمی آلی پلیمر
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه یزدشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان
13961399دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی
13941396دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم
13901394دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحث نوین در شیمی آلی (دکتری)
حد واسط فعال (دکتری)
شیمی آلی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی هتروسیکلیک (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی ارشد)
شیمی عمومی (کارشناسی)
شیمی آلی ۱ و ۲ و۳ (کارشناسی)
شیمی آلی نساجی (کارشناسی)
شیمی آلی مهندسی شیمی (کارشناسی)
سنتز (کارشناسی)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز نانو كاتاليست هاي مغناطيسي
تبديل گروههاي عاملي در شيمي الي
انجام واكنش آلي در آب

اطلاعات تماس

jafari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jafari ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232644 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 27)