دسترسی سریع
امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار