دسترسی سریع
امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. A test case design method for context aware android applications

Zahra Shafiei, Amir Jahangard Rafsanjani (2020), , تهران (No: 22319)

2. ارزيابي عملكرد سيستمهاي پردازش توزيع شده گرافهاي مقياس بزرگ

فاطمه السادات بكائي باقي آبادي, امير جهانگرد رفسنجاني (1398)، پنجمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، آذرشهر (شماره: 21474)

3. استخراج رويداد از بستر جريان پيام ها در كانال هاي پيام رسان ها

محمد جواد راحتيان پور, امير جهانگرد رفسنجاني, سجاد ظريف زاده (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 22179)

4. تشخيص برخط رويداد در وب سايت هاي خبري با استفاده از گراف هم رخدادي عبارات

الهام رسولي, سجاد ظريف زاده, امير جهانگرد رفسنجاني (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20340)

5. ارائه يك رويكرد خودكار جهت توليد داده آزمون بر پايه الگوريتم هاي جستجو

مرضيه السادات طباطبائي, امير جهانگرد رفسنجاني (1397)، دومين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 20203)

6. مروري بر آزمون و تحليل برنامه هاي كاربردي تحت وب مبتني بر جاوااسكريپت

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني (1397)، دومين كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 20208)

7. بررسي اثربخشي تعدادي از روش هاي پايه اي يادگيري ماشين در پيش بيني امتيازات

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني (1396)، كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر ، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 18080)

8. مروري بر سامانه هاي توصيه گر مبتني بر كاوش در سياهه هاي وب

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني (1396)، سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران (شماره: 22476)

9. Performance evaluation and comparing of big data platforms on implementing k-nearest neighbors (k-nn) algorithm

MOHAMMAD AHMADI, Amir Jahangard Rafsanjani, Ali Mostafaei Pour (2017), 7th international conference on industrial engineering and operations, (No: 15409)

10. ارائه روشي براي استخراج الگوهاي دسترسي از سياهه هاي وب بر پايه بخش بندي گراف

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني (1395)، بيست و دومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 15766)

11. مروري بر الگوريتم هاي كشف بن بست در پايگاه داده هاي توزيع شده

الهام رسولي, مسلم سرخ دشتكي, امير جهانگرد رفسنجاني (1395)، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و پردازش سيگنال، تهران (شماره: 13644)

12. مروري بر پايگاه داده هاي ابري

الهام اسمعيلي گوهري, حميده برخورداري احمدآباد, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 11432)

13. ارزيابي روشهاي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده موازي

محمد مومني, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 13617)

14. مروري بر ساختار و مفاهيم پايگاهداده هاي زماني

سعيده حسيني اقبال, شيما جوانمردي, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 13647)

15. مطالعه و ارزيابي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده هاي توزيع شده

محمد مومني, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات، تهران (شماره: 13697)

16. امنيت در سناريوي برون سپاري پايگاه داده

مائده مهراوران, ريحانه رشيدپور, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر، تهران (شماره: 11434)

17. بررسي و دسته بندي حملات تزريق به زبان پرس وجوي ساخت يافته

سيد محمد بيدكي, سعيده حسيني اقبال, امير جهانگرد رفسنجاني (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر، تهران (شماره: 11538)