دسترسی سریع
امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. Investigating the performance of hadoop and spark platforms on machine learning algorithms

Ali Mostafaei Pour, Amir Jahangard Rafsanjani, Mohamad Javad Ahmadi, Arockia Dhanraj Joshuva (2020), Journal of supercomputing, 0(0), 1-28 (No: 23501)

2. Webkey: a graph-based method for event detection in web news

Elham Rasouli, , Amir Jahangard Rafsanjani (2019), Journal of intelligent information systems, 53(), 1-20 (No: 20795)

3. پينو يك سامانه توصيه گر با استفاده از كاوش در سياهه هاي وب

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني, محمدرضا پژوهان (1397)، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 48(2)، 763-776 (شماره: 18362)

4. A model-driven approach to semi-structured database design

Amir Jahangard Rafsanjani, Seyed-Hassan Mirian-Hosseinabadi (2015), Frontiers of computer science, 9(2), 237-252 (No: 9315)

5. Lightweight formalization and validation of orm models

Amir Jahangard Rafsanjani, Seyed-Hassan Mirian-Hosseinabadi (2015), Journal of logical and algebraic methods in programming, 84(4), 534-549 (No: 11489)