دسترسی سریع
محمد جغتایی

محمد جغتایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هواشناسی عمومی
هواشناسی همدیدی
فیزیک جو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
گردش كلي جو (مدلسازي و مطالعه پديده شناسي)
فيزيك هواويز (برهمكنش ابر و هواويز و طوفان گردوخاك و شناسايي با دستگاه جمع كننده آبشاري ذرات)
فيزيك و ديناميك جو مياني و بالا (مطالعه يون سپهري، تابش جوي و ازن و برهمكنش موج با شارش ميانگين)
سنجش از دور جوي براي شناخت ابر و هواويز و ساختار قائم جو (با سنجنده زميني، ليدار، دوربين فراطيفي)

اطلاعات تماس

mjoghataei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mjoghataei/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233794 38210310