لینک های ضروری
محمد جغتایی

محمد جغتایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هواشناسی عمومی
هواشناسی همدیدی
فیزیک جو

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی گردش کلی جو
فیزیک جو
کاربست سنجش از دور در هواشناسی

اطلاعات تماس

mjoghataei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/joghataei
https://pws.yazd.ac.ir/mjoghataei/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233794 38210310