دسترسی سریع
محمد جغتایی

محمد جغتایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک اتمی مولکولی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هواشناسی عمومی
هواشناسی همدیدی
فیزیک جو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
گردش كلي جو (مدلسازي و مطالعه پديده شناسي)
فيزيك هواويز (برهمكنش ابر و هواويز و طوفان گردوخاك و شناسايي با دستگاه جمع كننده آبشاري ذرات)
فيزيك و ديناميك جو مياني و بالا (مطالعه يون سپهري، تابش جوي و ازن و برهمكنش موج با شارش ميانگين)
سنجش از دور جوي براي شناخت ابر و هواويز و ساختار قائم جو (با سنجنده زميني، ليدار، دوربين فراطيفي)

اطلاعات تماس

mjoghataei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mjoghataei/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233794 38210310
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)