لینک های ضروری
امیر جودوی

امیر جودوی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه تهرانالهیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های تفسیر
تاریخ تفسیر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مکاتب، مبانی و روش‌های تفسیری
تاریخ تفسیر و قرآن
هرمنوتیک و زبان قرآن

اطلاعات تماس

amirjoudavi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/joudavi
https://pws.yazd.ac.ir/amirjoudavi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31232075 38210312