دسترسی سریع
امیر جودوی

امیر جودوی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه تهرانعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه تهرانالهیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم قرآن و حدیث
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم نقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های تفسیر
تاریخ تفسیر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تاريخ قرآن و تاريخ تفسير

اطلاعات تماس

amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amirjoudavi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31232075 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )