لینک های ضروری
محمد کمالوند

محمد کمالوند

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه صنعتی مالک اشترشیمی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های پیام‌نور استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترموديناميک شيميايی جامدات (دکتری)
ترموديناميک آماری ۲ (دکتری)
ترموديناميک آماری ۱ (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک پيشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک مهندسی نساجی (کارشناسی)
شیمی فیزیک ۲ (کارشناسی)
شیمی فیزیک ۱ (کارشناسی)
شیمی عمومی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

kamalvand [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/kamalvand
https://pws.yazd.ac.ir/kamalvand ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
38212641 38210644