لینک های ضروری
سید مهدی کرباسی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه سالفورد انگلستانریاضیات کاربردی (کنترل)
کارشناسی ارشد۱۳۴۸۱۳۴۹دانشگاه نیوکاسل انگلستانریاضیات مهندسی
کارشناسی۱۳۴۵۱۳۴۸دانشگاه نیوکاسل انگلستانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ریاضیات مهندسی
آنالیز عددی
جبر خطی عددی
کنترل

اطلاعات تماس

smkarbassi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/karbassi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۶۹۷ ۳۸۲۱۰۶۹۵