دسترسی سریع
محمد‌علی کریمی زارچی

محمد‌علی کریمی زارچی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شیرازشیمی آلی (پلیمر)
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه تربیت مدرسشیمی آلی
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۸دانشگاه فردوسی مشهدشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13771379دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی
13731377دانشگاه یزدمعاون مجتمع علوم پایه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی آلی ۱، ۲، ۳ و پیشرفته رشته‌های شیمی، نساجی، زیست‌شناسی و منابع طبیعی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
مبانی پلیمر، سنتز پلیمرها و پلیمر پیشرفته (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)
شیمی فیزیک آلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

makarimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/makarimi/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232663 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 17)