دسترسی سریع
علی‌اکبر کریمیان

علی‌اکبر کریمیان

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلوم مرتع
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسمرتعداری
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
--دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی دور هشتم هیئت ممیزه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمایش سرزمین
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع
مرتعداری
مسائل اجتماعی اقتصادی حوزه‌های آبخیز
تجزیه و تحلیل روش‌های اندازه‌گیری مراتع (کارشناسی ارشد)
مرتعداری پیشرفته (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي تاثير استفاده از مايكوريزاي بومي جهت توسعه كشت گياهان دارويي
بررسي تاثير لجن فاضلاب بر رشد رويشي و تجمع فلزات سنگين در گياهان دارويي
تدوين راهبردهاي ارتقاي تاب آوري جوامع محلي در مواجهه با خشكسالي

اطلاعات تماس

akarimian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akarimian ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31232756 38210312
اتاق مجازی