لینک های ضروری
نوید پیرزای خبازی

نوید پیرزای خبازی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۵دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴1386دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
کارشناسی13781383دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
ترمودینامیک
مکانیک سیالات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
لتیس بولتزمن
دینامیک سیالات محاسباتی
مکانیک سیالات غیر نیوتنی

اطلاعات تماس

khabazi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/khabazi
https://pws.yazd.ac.ir/khabazi ساختمان پردیس فنی و مهندسی
31232565 38212781