دسترسی سریع
نوید پیرزای خبازی

نوید پیرزای خبازی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۵دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴1386دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
کارشناسی13781383دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
14001402دانشگاه یزدرئیس بخش تبدیل انرژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
ترمودینامیک
مکانیک سیالات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ديناميك سيالات محاسباتي
ترموديناميك و انتقال حرارت
انرژي هاي تجديد پذير
مكانيك سيالات غير نيوتني

اطلاعات تماس

khabazi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khabazi ساختمان پردیس فنی و مهندسی، اتاق شماره ۳۶۴
31232486 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)