لینک های ضروری
محمدمهدی خبیری

محمدمهدی خبیری

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13871390دانشگاه ولیعصر (رفسنجان)مدیر گروه عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روسازی راه
آزمایشگاه روسازی، قیر و آسفالت
طراحی روسازی پیشرفته
مدیریت و نگهداری راه و روسازی
ایمنی ترافیک
ماشین آلات ساختمانی وراهسازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهسازي و مقاوم سازي خاك بستر و مصالح شني(نظير اصلاح بسترهاي ماسه‌اي)
مصالح،تحليل، طراحي و مديريت نگهداري روسازي
بهره‌وري ماشين آلات ساختماني و راهسازي
ايمني ترافيك با رويكرد مرتبط با روسازي

اطلاعات تماس

mkhabiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mkhabiri ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232479 38200135