لینک های ضروری
محمدمهدی خبیری
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
13881390دانشگاه ولیعصر رفسنجانرییس دانشکده عمران
13871388دانشگاه ولیعصر رفسنجانمدیر گروه عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روسازی راه
آزمایشگاه روسازی، قیر و آسفالت
طراحی روسازی پیشرفته
مدیریت و نگهداری
ایمنی ترافیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ترمیم و نگهداری راه و روسازی
مواد و مصالح و طراحی روسازی
ایمنی ترافیک

اطلاعات تماس

mkhabiri [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/khabiri
https://pws.yazd.ac.ir/mkhabiri ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
۳۱۲۳۲۴۷۹ ۳۸۲۰۰۱۳۵